Köpvillkor

Allmänna leveransvillkor

För leverans av produkter ingående i Simplevs ordinarie sortiment gäller Simplevs allmänna leveransbestämmelser enligt nedan om inget annat avtalats. För övriga produkter som anskaffas efter Köpares önskemål gäller tillverkarens leveransvillkor.


Leverans inom Sverige: 

För leverans inom Sverige gäller utöver Simplevs allmänna leveransvillkor EXW Incoterms 2023. 


Åtagande vid lastning och lossning.

Lastning/lossning sker under normal arbetstid 07.00– 17.00. Begär uppdragsgivaren lastning/lossning på avtalad tid eller inom avtalat tidsintervall (även utanför ordinarie arbetstid) uttages extra tillägg. Lastning/lossning skall utföras av avsändaren/mottagaren enligt förarens anvisningar, varvid föraren lämnar erforderligt biträde. Lastning/lossning förutsätter fri trafik och tillfart, erforderlig höjd (4,50 m) och längsta fordonslängd (25,25 m). Om så ej är fallet sker återtag och omlastning till annat fordon mot tillägg. Lastning/lossning sker från/till lastkaj eller markplan vid fordonets sida.


Vid lastning/lossning till/från kaj eller till/från markplan svarar kunden för att avsändaren/mottagaren på transportörens begäran tillhandahåller erforderliga hjälpmedel (för transportörens räkning). Om godsets beskaffenhet kräver särskilda lastnings- och lossningshjälpmedel utöver bakgavellift och pallyft ansvarar kunden för att dessa finns tillgängliga samt står för eventuella kostnader.


Om lastbil med kran erfordras ska det anges vid beställning till Simplev. Kostnad för lastbil med kran tillkommer.


Lossning ska ske på hårdgjord yta (asfalt, betong, etc.). Lossning på löst underlag som sand, grus, snö kan innebära att speditören inte kan utföra lossning av godset. Gods kan inte dras uppför ett lutande plan.


Leveranshinder

Merkostnader uppstår om speditören inte kan slutföra uppdraget beroende på exempelvis: 


 • Mottagaren inte varit anträffbar på angiven leveransadress
 • Mottagaren vägrar ta emot godset
 • Erforderliga hjälpmedel saknas för lossning
 • Tillfarten till mottagningsplatsen inte är fri
 • Omlastning till följd av lokala trafikföreskrifter, vägarbete eller begränsad framkomlighet


Merkostnader för ovanstående tillkommer.


Samtliga kostnader avseende frakt, truck, eventuella kranbilskostnader och andra fordon och dess personal betalas av Köparen. För beställningsvaror som ej ingår i Simplevs ordinarie lagersortiment debiteras Köparen fraktkostnader samt övriga eventuella avgifter hänförliga till leveransen om inte annat särskilt avtalats. 


Leverans utanför Sverige: 

För leverans utanför Sveriges gränser tillämpas utöver Simplevs allmänna villkor samt EXW Incoterms 2023. 


Betalningsvillkor:

Betalning ska erläggas 20 dagar från fakturadatum om inte annat avtalats. Dröjsmålsränta utgår vid utebliven betalning från den sista angivna betaldagen med referensränta +8%. Om inte annat avtalats räknas fakturadatum som dag då godset lämnar vårt eller vår underleverantörs lager. Ägandet av varor och tjänster övergår till kund först efter fullständig betalning.


Fakturaavgift:

Simplev fakturerar digitalt via e-mail.


Pris: 

Om ej annat avtalats, gäller leveransdagens pris. 


Priserna för produkterna är baserade på idag gällande valuta och råvarunoteringar. Vid ändring av nuvarande växelkurser och råvarunoteringar förbehåller sig Simplev rätten att göra motsvarande justeringar på våra priser. Vid ändring av statliga pålagor och avgifter förbehåller sig Simplev rätten att göra erforderliga justeringar och debitera Köparen för dessa kostnader.


Returer:

Köpare har rätt att inom tio (10) dagar från leverans och under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda returnera köpt produkt till Simplev. Vill Köparen utnyttja sin returrätt ska detta aviseras skriftligen till Simplev. Retur ska på förhand vara skriftligt godkänd av Simplev och Köparen ansvarar för att meddela Simplev order- eller fakturanummer, antal kolli och vikt. 


Returnerad produkt ska återsändas oanvänd, i nyskick, i obruten förpackning och i oskadat originalemballage. Packning ska göras på sådant sätt att transportskador förhindras. Köparen ansvarar för det returnerade godset till dess att det anlänt till Simplev.


Returnerade produkter som ingår i Simplevs ordinarie sortiment krediteras först efter det att Simplev utfört kvalitetskontroll och godkänt returen. Produkter som ej tas i retur:


 • Material inköpt för mer än tre månader sedan
 • Material i bruten förpackning
 • Kartonger med bruten plombering
 • Produkter som utgått ur standardsortimentet
 • Unika produktjusteringar anpassade till köpare
 • Material i skadat emballage eller utan emballage
 • Produkter vars ordervärde understiger 500 kr


Vid en ej godkänd retur kan köparen få produkten returnerad, eller önska få produkten skrotad. För skrotning debiteras köparen 500 kr i hanteringskostnad och vid retur till Köpare returkostnaderna.


De produkter som ingår i Simplevs ordinarie sortiment som returneras av Köpare och som inte är felaktiga debiteras med 20 % returavdrag samt en returavgift på 195 kr.


Övriga produkter, exempelvis produkter som inte är lagerlagda på Simplevs lager eller som anskaffats på köpares begäran, får endast returneras efter godkännande av Simplev. För godkänd retur tas ett returavdrag på 20 % ut utöver de kostnader som tillverkaren debiterar för returen. Därtill tillkommer faktisk fraktkostnad, dock minst 125 kr. 


Felansvar:

Köparen är skyldig att kontrollera produkterna vid leverans. Synliga transportskador skall anmälas direkt till transportören i samband med mottagandet av godset. 


Köparen skall skriftligen meddela Simplev brist eller fel i produkterna omedelbart efter att Köparen märkt, eller borde ha märkt, bristen eller felet för att få åberopa rätten till reklamation. Under alla förhållanden skall reklamation framföras senast inom ett år från mottagandet av produkterna.


Returer som sker p.g.a. fel på produkterna regleras först efter det att tillverkaren av produkten gett sitt utlåtande. 


Reklamation skall godkännas skriftligt av Simplev. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs vårda godset. Underlåter Köparen att reklamera enligt de tider och anvisningar som anges ovan, är Simplev befriad från allt ansvar för felet eller bristen.


Ansvarsbegränsning:

Förutser Simplev att leverans inte kommer att kunna ske i rätt tid ska Simplev utan dröjsmål underrätta köparen om detta. Simplev ansvarar inte för leveransförseningar som beror på omständigheter utanför Simplevs kontroll. Om leveransförseningen beror på någon sådan omständighet eller omständighet på köparens sida har Simplev rätt till skälig förlängning av leveranstiden.


Köparen har inte rätt till ersättning för annat än direkt skada med anledning av leverans enligt dessa villkor.


Force Majeure: 

Om Simplev eller en underleverantör till Simplev, är förhindrad att fullgöra allmänna leveransbestämmelser som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, invasion, skadegörelse, sabotage, upplopp, terrorism, embargon, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller ny lagstiftning) och vilken händelse inte rimligen kunde förutses vid varubeställningens ingående, är Simplev befriad från skyldighet att fullgöra dessa allmänna leveransvillkor. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med dessa leveransvillkor återupptas. 


Part som vill hävda befrielsegrund enligt ovan ska utan uppskov skriftligen underrätta motparten om detta.


Tvist:

Tvist med anledning av allmänna leveransbestämmelser skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut regler för skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och ska prövas enligt svensk lag.